Umbuzo engizibuza wona

Imihla namalanga

Ukuthi kaze

Uyangithanda nah?

Uyayizwa lemizwa ejulile enginawo ngawe?

uthando lwami lwanele

Lulingene for mina

Nawe?

Noma yimina engizenza isilima

Engizikhohlisayo

Ngothando lwethu

Olwenza inhliziyo Yami

Igxumagxume uma ngizwa iphimbo lakho

Elihoshozelayo

Ingabe nawe uyayizwa lenjabulo

Lothando enginalo for wena uma ngikubona

Noma ngizichithela isikhathi Sam ngawe nah ?