Ndinga ndinga lila

Sele kulixesha,

ndisehla ndenyuka

Inqaba ziziphumo!

Impilo ime ngecala elibi

Ikat’ileleziko,

Inyam’isondel’emathanjeni!

Ndiphuma ndingena

Abanye bayawela,

Kodwa mna ndimile

Inqaba yimpumelelo!

Ndiyacenga kwaye ndinyamezele.

Ndikhala imihla nezolo

Ndilala ndiphinde ndivuke

Iinyembezi azipheli!

Inene ndiyoze ndithethe

Ndiyoze ndibalise.

Impilo ngamahla ndenyuka

Kukude empumelelweni

Intaba iyenyuka

Indlela inameva!

Yehaaakee asoze ndililibale ithuba lam lembandezelo!!!!!

E.Hlwayi