Sizamile ubonile
Uthando lweth’alusebenzanga
izifiso zeth’aziphumelelanga

Amaphupho weth’awafezekanga

Ngikuthathile ngakufak’enhlizweni yami

ngikuvumelile waphul umoya wami

uthathe konk’okwami

“Nkosi ngisiz’aphum’enhlizweni yami”

Bengikuthanda ngokweqiniso

Kodwa wen’uhlulekil’ukungitshel’iqiniso

Hamba juba bayokuchutha phambili

Ungakwenzi lokhu koyomthola phambili

Uthand`ebengikuthanda ngalo

Belubanzi lujulile

Inhliziyo yam’ebengikunike yona

Beyimhlophe njengeqhwa

Ngiyazisa ngenhliziyo yami

Eyahamba iyothanda yabuy’ingasaphelele

Uthando lwami naweludlule nomoya

Sizamile kwanhlangazimuka nomoya

Ungihlukumezile kwanele

Amaphuth’owenzil’anele

Hamb’ungabhek’emumva

Phela kubukw’isinamuva