Guga mzimba sala nhliziyo

Akukho sihlahla saguga namaxolo aso.

Isikhonkotha ilele ngecala eyayibatshazwa ukuhlabana

Dlulani bafana mina sengimdala.

Sekwasala yona inhliziyo engagugi

Kodwa amadolo asevumile ayisakwazi ukuguqa.

Senosala niyibamba emlandweni

Bayonizekela bengayinanazi abayibona ihlabana.

Ngibafazi fazi nje nam angizenzi

Elam lalingahambi ingqina lika mabuyaze.

Lapho isigadle khona

Kwakubonakala nge dukw’limhlophe bezoyichoma uphaphe legwala gwala bebade emini bebuka.

Shonini ngazwi linye

Nithi guga sithabe kade wabe udlela.