O setlhogo tlhe!
o sentse matshelo a bašwa

Bašwa ba senyegetswe ke matshelo

Ka lebaka la gago

 

Baoki, dingaka le

Baporesidente ba kamoso!

Bokamoso ke se ba

senang sona!

Ka lebaka la gago ebile

o tsere bare baratang

 

Re go dirile eng?

re sentse eng?

Ke tla feleletsa ka hore,

“Rara re thuse re fenye se!”