Namuhla ngithe angibhalele wena nhliziyo yami

Ngizwa nginesifiso sokuzixoxela nawe

Ingakho namuhla ngithi Dear Nhliziyo

Yazi ngikubhalela lencwadi nje ngigcwel’ injabulo

Njini yokuphila kwam’ uzizwa unjani?

Kungab’ usaphatheke kahle yini?

Phela nhliziyo yam’ ubudlelwano bakho nami ngifisa bube buhle

Ngicel’ uke ungilalele ngikusingel’ ujabule

Namuhla ngithi Dear Nhliziyo

Ngifis’ ukukupholisha ngikwenz’ umamatheke

Ngiyayizond’ into eyenza wakhelwa ngaphakathi

Namuhla ngabe ngike ngikubone njenge golide

Sengicel’ ungithume komthandayo ngizokutshela

Ngifun’ ukukuyela kuleyo ndlovukazi yekhethelo

Ngifuna simphathis’ okwembali

Phel’ intombi yikhethelo

Nkosi yokuphila kwami hlal’ uthokozile njalo