Dear mama

Nkulunkulu ngcela ungdlulisele lenkondlo kowangizalayo

Hello ma hhayi angiphili impilo inzima

Izinyembezi zami ziwela phansi akekho ozwa ukukhala kwami

Ngiyathemba la okhona uyabona uyabona ziningi kangakanani izinto engdlula kuzona

Ngoba uhlezi nje angiboni ukuth uyakuzwa ukukhala kwami

Mama nghlezi ngiguqe ngedolo ngikhuleka ngbiza wena nomdali

Kodwa alukho nophawu ongikhombisa lona elyiithemba

Yonke imkhuleko yam yemihla ngemihla uyithela ngenhlabathi

Awusafiki ngosho ngephupho okukhombisayo ukuthi uyakuzwa ukukhala kwam

Mama

Mama

Mama