Ngithe ngiyaphaphama
Ngazibona ngingasekho ephasineli
Ngiziyele kwabakwethu
Ngiyophumula nami

Kodwana ngekhambo lami,
Ngazibuza imibuzo eminengi,
Kgani kukhona mbala ukuphumula ngale kwethuna?
Ngiyotholani lapho ngizitjela bona ngiyophumula khona?
Kazi umsebenzami uzomthabisa uZimu na?
Bona bakwethabo engithi ngiyakibo, bona baphumulile na?

Imilandwami yephasinapha yona izolitjalelwa na?
Yena uSomandla uzokareka nakangibonako na?
Nakungimi nangiqala emuva ngiyakareka na?
Maye! angisekho ephasineli
Ngikwelinye iphasi

Inyama yehlukene nomphefumulo
Isikhathi sami sifikile
Sifike njengo mbani wezulu,
Ubetha kube kanye kuphele,
Ningakalindeli

Nasi isipho sami sisaphuthelwe
Singendlela uZimu angiphe ngayo, asikathindwa
Qalani igolide nanti ngisalifumbathile, alikasebenzi
Ngilila ngongathana
Ungathana mntwana ongumaswaphela
Akusarhelebhi umonakalo wenzakele

Bengisiphofu esibonako
Bengikhamba ebumnyameni,
Ngingazi bona ngigugudlele ukukhanya
Kwanga ngingabuyela ephasini,
Kodwana akusasizi,
Isikhathi engibolekwe sona, siphelil