Ngingum’Afrika ngizwa ngaphakath’ezibilini zam’
engakuncela ebeleni ukuth’impela ngingum’Afrika
Ngakhula ngabona ngahlukanisa ngaqeda