O lekile go nkgalema mme wa ka montedi. O be a dula a nkgalema ge ke dira dilo tša go tšwa tseleng. Maitapišo a gagwe e be e se a lefela. O be a leka go nkaya.

E be ele ka ngwaga wa 2022 , ke na le mengwaga ye lesomeseswai . Ke ile ka thoma go bona eke ke mosadi. Ka thoma go dira tša go ratwa ke nna. Ka ikgapa ke ikgoroša . Ge ke be ke dira tšeo ka moka ke be ke le mphatong wa marematlou. Ke be ke sena taba le mešomo ya ka ya sekolo.

Setšhaba sa motse wa gešo se ile sa makala bophelo bjoo ke bo phelago . Barutiši ba be ba mpea fase ka mehla ba leka go kwa gore bothata ke eng efela ka ba dira eng? Ka ba bontšha gabotse gore ke nna mang. Ke be ke tsebega kgole le kgauswi . Bagwera ke na le ba go ka tlala pese. Ke eja ke lahla, go hlaola ntšhi maswing ele ga ka.

Ke šetše ke iphetošitše Pinky mosadi wa banna ka moka, ke ipotša gore ke a ratwa. Ke sa nyake go kwa dikeletšo tša batho ba bangwe. Ke sa rate go laolwa ke motho yo mongwe. Ge ele banna bona, ke be ke humile. Ke be ke bona eke ga ba tsebe gore ke ba patagantše ka nako e tee, kganthe felo moo setlaela e be e le nna.

E ile ya mphihlela nako, la ntlhabela la Malakia . Banna ba ile ba foforega boka phoka ge letšatši le hlaba . Bagwera le bona ba tsena ka monga wa seloko. Sekolo sona se be se šetše se ntšhitile. Ngwana ke imile yoo ke sa tsebego tatagwe. Bophelo bo ile bja tloga bo ntlhanamela. Ka se sa tseba gore ke ye go mang.

Lehono ke lemogile gore ke na le kokwanahloko ya HIV gomme seo ga se ntudiši gabotse moyeng. Ke ka phela ka go hlobaela. Lethabo go nna le fedile. Ga ke sa ipshina ka selo. Phefo le yona e šetše e thoma go nkiša mo go ratago yona. Ke bolawa ke tlala. Setšhaba ka moka ga se nyake go nthuša. Ba le ke bego ke ba bitša bagwera ba ka ba mphetogetše, ankere bjalo ba a šoma. Ke tletše ka boitsholo fela. Ga ke tsebe gore ke tšee eng ke iše kae. Bophelo bjo ke bo phelago ke ditlamorago tša bjola bja maloba. Le mafelong a go nwa madila ga ke sa hlomphiwa. Ke bonwa bjalo ka pampiri. Go nna go šetše fela malwetši ao a robago mmele, gomme ke letetše la go sepela letšatši.