Be o le kae nako ye ka moka Papa, ke gola ntlele le wena?

O ntlišitše lefaseng efela wa kgetha go sebe karolo ya bophelo bjaka. Ekaba e napa e le eng seo mma a go dirileng sona, mo eleng gore o kgethe go se nkgodiše. Ke no ba lesea leo le senago molato.

Ke godile ka se sebaka, ke godišwa ke ntate yo a nyetšego mma, ke godilego ke tseba e le yena ntate wa ka. Ke godile ka lerato le tlhokomelo e kgolo kudu, mo elego gore ga senke ka hlaelelwa ke selo. Ke be ke humana sengwe le sengwe seo ke bego ke se nyaka bophelong bjaka. Be go tseba mang gore ka le lengwe la matšatši o tla nyaka go tsebana le nna. Ke kgarebe ya mengwaga e 27 ya maikarabelo, ke gona o tseba gore ke morwediago ka ge o bona ke godile?

A gago maikarabelo ona o a tšhabile bjale ka motswadi. Ke ipotšiša mehla le matšatši gore o be o robala bjang bošego o tseba o lahlile ngwana, be o phela bjang? Dikarabo tša dipotšišo tša ka di tsebja ke wena mohlodi wa ditaba. Ga ke tsebe gore ke tla tsoga ke go swaretše naa!!

Lehono o molwetši o a babja, o nyaka thušo ya ka, tša bophelo di go fetogetše. Ke go swaretše, ka ge ke le modumedi efela pelo ya ka e bohloko, a ke robale bošego. Sa go napa se nkweša bohloko ke gore o be o tseba mo ke bego ke le gona nako ye ka moka. O be o sa kgathale le gore ekaba ke jele goba ke hlapile na.

Sepedi se re “Motswadi ke motho yo a o godišitšego”. Go lokile Modimo a go šireletše, a go okeletše matšatši a bophelo.