Go ya ka kwešišo ya ka Modimo ke motho wa semoya, ka gona o ka se mmitše wa mmona goba a go araba. Gore o kwe bogona bja gagwe sa gago ke go ya kerekeng wa dumela go yena gomme a go direla mehlolohlolo.

Badimo bona ke meoya ya batho bao ba phetšego Pele ga rena . Bona ba bangwe ba bona re a ba tseba. Ekaba rakgolo, Koko, malome goba batswadi ba bomakgolo ba rena. Le bona badimo ba gore o bone bogolo bja bona sa gago ke go dumela gore ba gona, ge o fetša wa ba phethela.

Baprofeta bona ke batho ba nama ba go swana le nna le wena ebile ba ja bogobe. Bona nkare ke barongwa ba Modimo ka gore le ka dikerekeng o a ba hwetša. Gape bontši bja bona ba rapela pele ba ka go botša mathata a gago, ntle le mohuta wola wa baprofeta wa go sela ka dikerekeng ba lebeletše mpa ya bona. Tumelo ke yona sebetša le gona mo gape.

Ekaba o be o tseba?

Ngaka ya ditaola e somiša maatla ao a tšwago badimong sa mathomo:

Pele ngaka e kago hlahloba goba go go thuša sa mathomo o swanetše a go kgopele badimong ba geno Ka mokgwa wa go tšholla seneifi fase .

A gona ngaka yeo e ka go botšago mathata a gago ntle le go tšholla ditaola .

O tšokotša sekhwama sa ditaola ge a fetša a re” huetša ka mo “ke moka a di tšholla legogweng, ge a fetša a go botša taba tša gago .

Marapo/ Ditaola di na le maatla a go fa ngaka seemo sa gago sa bophelo ka baka la moya wola o hemetšwego ka sekhwameng sa ditaola.