Siphiwe ka Ngwenya

Uma ilanga lishona

izinkomo sezibuyela esibayeni

sekungasazwakali nokulabelela kwezinyoni

phezulu esibhakabhakeni

izintombi zizinhle zicwebezela

amasoka ehamba lukeke

okwelanga lasebusika

mina ngimile ngincike esangweni

ngivaleke amehlo

ngisho ngiphelelwe nayiinhliziyo

nengqondo yami igabadule izinkalo

uma sengikhumbule wena sthandwa sami

uma ilanga lishona