Ngakho-ke inkosikazi yahamba yaya esizalweni soMfula uThukela lapho kwakuzingela khona inkwazi. Ngesikhathi iyibona yayibiza ngegama.

Inkwazi yaklewula ibhekise kuye. “KOW! kow-kow-kow! Kungani ungiphazamisa ngizingela?”

3

“O, Nkwazi ekhaliphile,” kusho inkosikazi, “ngicinga izindaba. Ngabe uyazi lapho ngingazithola khona?”

“Yebo,” kusho iNkwazi, “ngiyazi ukuthi ubani ongakusiza. Yana lapho amadwala ehlangana khona nolwandle. Yima lapho bese umemeza ufudu olukhulu lwasolwandle.”