Picture9

Ka letsatsi lengwe dimo one a tlelwa ke kakanyo. “Nka kgona go fetola lentswe la ka gore le tshwane le la ga mmagwe Tselane!” ga akanya dimo.

Dimo o ne a besa molelo o mogolo mme a latlhela tshipi mo go one. Fa tshipi e fetsa go gotela thata ebile e le khibidu, a e metsa!

“Kudutlu!” ga utlwala modumo wa tshipi fa e feta mo mometsong wa ga dimo.