Picture17

Erile mmagwe Tselane a utlwa dimo a gona, a bula kgetsi mme a ntsha Tselane mo go yone.

Ba ne ba tswa ka legaga mme ba tshabela gae. Tselane o ne a ya go nna le mmagwe kwa motsaneng o mošwa mme ba tshela monate!