Picture2

Bogologolo tala go ne go na le mosetsana a bidiwa Tselane. Rragwe o ne a tlhokafetse ka jalo o ne a setse fela le mmagwe.

Mmagwe o ne a sa bone mosola wa gore ba nne kwa motseng wa bona.

Ka letsatsi le lengwe o ne a bolelela Tselane gore ba fudugela kwa motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo boลกwa.