Khudu ya lewatle ye kgolo ya mmušetša dinageng tša go oma gomme ya mo emela ge a sa ile go botša monnagwe ditaba tšohle.

“Eya,” a realo ka lethabo. “Ke na le dibetlwa tše dintši tša batho, dinonyana le diphoofolo. O ka di tšea ka moka.”

Mosadi o ile a boela lebopong ka pela a swere mokgobjana wa dibetlwa. Khudu e ile ya tsena meetseng gape ya ba iša tlase, tlase, tlase.

5

Ge kgoši le mmakgoši ba bona dibetlwa, ba ile ba thaba kudu gomme ba mo fa kgopa ye botsebotse.

“Re fa wena le batho ba gago mpho ya dikanegelo. Nako le nako ge o nyaka kanegelo, bea selo se tsebeng ya gago gomme o theeletše,” ba realo.

“Efela o gopole se,” kgoši a mo sebela ka tsebeng, “kanegelo ya gago ya mathomo e thomile ka leeto la gago la go tla fa.”