Ka fao mosadi o ile a ya molomong wa Noka ya Tugela fao go tsomago ntšhu ya dihlapi. O rile go e bona a bitša leina la yona.

Ntšhu ya dihlapi ye kgolo e ile ya mo fetola. “KOO! koo-koo-koo! Ke ka lebaka la eng o ntshwenya ke tsoma?”

3

“Eh, Ntšhu ya dihlapi ye bohlale,” a realo mosadi, “ke nyakana le dikanegelo. Naa o tseba mo nka di hwetšago?”

“Ee,” a realo Ntšhu ya Dihlapi, “ke tseba yo a ka go thušago. Eya fao maswika a kopanago le lewatle gona. O eme fao gomme o bitše khudu ya lewatle ye kgolo.”