Emaswaphelweni lokha umfazi aphumela ngaphandle kwelwandle, umyenakhe, abentwana bakhe nabo boke abantu bethreste bebamlindile. Bebabase umlilo omkhulu obewurubha kubonakala iinhlasela emnyameni.

“Kwanjesi,” batjho bambiza, “sicocela inolwana. Sicocela inolwana!”

6

Umfazi wamomotheka. Waphakamisa iqephe wase uthi, “Iye … Nal’bali … nasi inolwana. Tjjhhiii! Lalelani kwanjesi.”

Leyo kwaba yindlela ekwacocwa ngayo inolwana yokuthoma.

Ngemva kwalokho umfazi wabeka iqephe endlebeni yakhe wase ucoca iinolwana ezinengi. Nangabe le yinolwana yokuthoma owakhe wayizwa, khumbula bona, zisese zinengi khulu ezizako.