Bobakho obubomi ubuphilayo
Busisipho esivela kowakwenzayo
Bulilifa lokuveza impilo
Oyiphilayo ukuphakama nokuwa
Kobomi bukuwe zimele ngokwakho
Ubomi bakho

Thembela kuwe ucele enkosini yakho
Leqa emkhondweni ngoku kusesemini
Kuwe ungothuki sekuhlwile uthathise
Ezinzulwini uwe

Xhomekeka kuwe ngobomi bakho
Xhathisa ungadinwa ukwakha ubomi
Bakho sebenza nzima wakhe impilo
Yakho ukholwe kuyehova ifezeke
Iminkqweno
Yakho