I wonder what does ‘virgin’ mean
Oh, it is a person who never had sex
Ndiyintombi nto

Ndiyazidla ngobuntombi bam
Iinkomo zabazali bam

Ilifa labazali bam
Intyatyambo yokhokho bam
Xa ndidlala ngabo ndingabuye ndibuthathe phi na?
Ndeza ndodwa emhlabeni ndizophinda ndimke ndodwa
Phantsi ngokuvuyisa umntu ngomzimba wakho
Girls siyathandwa sizityatyambo
Masiziphathe kahle,
Umlalo mawungasiqheli
Phantsi ngokulalana, phantsi
Hamba uye emtshatweni uphelele