Abanqolobi, abagxobhagxobi; hayi isinyalumane.
Intliziyo ezigoso, hayi ukomelela.
IsiJamani, isiphuthukezi; sii amanyange.

Umleqwa nembunzi, hayi ubumnyama.
Iziqhwaga, amahili-hili; hayi ubulali.
Ukuzeyisa, ukuzicekisa; sii intlebendwane.
Ubuyatha kwindibano: hayi umchiza wobulumko.

Igranqa, hayi inkxaxheba koNobenani,
Isiphithi-phithi; abazazi ukuba bafunani.

Umqolo, umhlathi; tu ukuvungula.
Zinkonde zakowethu, sibizeleni ubudoda, ubuciko; hayi ukuteketa.
Sifundiseni ubulumko, nobukroti
Hayi umlevo wothyathyiwe.
Kaloku iziyalo zenu kwisitshaba masizilondle
Hayi ukububhentsela.

Umqolo, mawuhlanjwe;
Hayi isirhogolo.
Amanyange nentlabi, bantwabadala imela phantsi.