Ngangomile ngixakekile
Ngangilahlekelwe ngelomndeni ilunga
Ukufa kwakuvakashe kwelami ikhaya
Ifu elimnyama lingimbozile

Ngisosizini ngidangele
Ngidangele ngokushonelwa
Inhliziyo igaya izibozi
Ukufa ngikuzonda ukubhubha

Wagelezela ngakimi mthombo
Mthombo wenduduzo
Wangiduduza wangisingatha
Wangiphuzisa amtoti awenduduzo

Ngibabaza angiqedi
Umkhulu Simakade
Udumo lukufanele Thixo
Amandla akho ayababazeka
Mduduzi wabadabukileyo
Mduduzi wezisulu zokufa
Ngohlala ngiphuza kuwe mthombo
Mthombo wenduduzo