Sehluleki ngiyakusaba
Sehluleki uyikakaramba
Sehluleki umvuli wamehlo

Ubuhlungu kuwe yimvelo
Ubunzima kuwe sifundo
Ukulimala kuwe ziintongo

Ukuwa kulethe ukuvuka kuwe
Ukuvuka kwaletha ipumelelo kuwe
Ipumelelo yaletha ithando kuwe

Abantu abakhanuki ukuba nguwe
Kodwana emaphethelweni bayafuna ukufana nawe
Abanye abakufuni eqadi kwabo
Kodwana bakudosa ngezambatho nasele uphumelele

Ugcina ungutitjhere kabanengi
Ugcina uyikwakwezi kabanengi
Ugcina usibonelo kabanengi

Inyazo sihlahla sokuthoma
Ukuthandwa sihlahla samaswaphela
Sehluleki uphala negama lakho
Sehluleki esingahlulekiko