Ndiyakholwa ukuba Wena awusoze uyaphule intliziyo,
Ewe, lentliziyo izele into.
Iyagubha ukuk’thanda,
Ndicela ukhumbule imini endathetha ngayo nawe
kwayiqabelisa imixewuka nemiwonyo luthando,
Sithandwa andiyazi ndingayibonisa njani imvakalelo yam nawe.
Nawe uyabona umdali usiphe elithuba
okokuba umthombo wotyabeko utshise kwiingotsi luthando.
Khumbula oluthando lwakhiwe phantsi kwesichenge,
isixengxe sitshixizisa iintliziyo kwabo bantama ulwamvila lokuzigwagwisa.
Unobenani ligama lomnquma owatyiwa kukuphola kwamanxeba othando oludlulileyo.
Nam andibethwa naluvalo,
Nditsho indlela ondithanda ngayo ishushu njengerhasi.
Usisando kwincwina,
Kwintlungu ulichiza lokuvuthisa impilo kum njengodobo.
Thandiweyo wam.