Sebatakgomo! Sebatakgomo! Thušo o kae?
Iyoo! Sello Iyoo! O kae? Thušo o kae?
O sepetše mogale yo mogolo
Wa gagwe moya o tšwile nameng
Se wele sebata gare ga dibata
Mohlala go balwantšha-kgethollo lefaseng ka bophara
E wele Kgoši’kgolo ya Mathosa
E wele ka lenaka kgomo ya mošate wa gaThembu
O sepetše mogalemogolo wa Afrika Borwa
Tlou ka maatla mohweleretšhipi thwii
O sepetše yena nkgwete monna molwelatokologo
Rolihlahla go tšwa kua Umtata
Le diketše le yena la lehono
E mo jele tau ya lehu seila lethabo
Difahlego di iname kua Mveso
Ge e le borwa bja Afrika bo bodibeng bja mahlomola
Go ela meokgo fela kua Natal
Go nele ya matlakadibe
O sepetše Madiba
Mopresidente wa pele wa mothomoso
O sepetše Madiba le mo jele lefase
Morena boloka setšhaba sa gešo
O fediše dintwa le matshwenyego
Di robegile dipelo bo sepetše boikgantšho bja Afrika
Nelson Rolihlahla Mandela
Kgoši’kgolo ya mošate wa ga Thembu
Di fifetše dipelo Europa, America le Asia
O sepetše motliša tokologo
Na go reng o sepetše yena?
Boikgantšho bjaka, boikgantšho bja naga ya gešo
Go reng le meditše wena lefase?
Motsomi wa go tseba go foša ya gagwe thoka
O sepetše Madiba, O sepetše Rolihlahla
La gagwe leeto le fedile
O sepetše ba sepetše le yena boElia
Ba boletše bo Botlhale Boikanyo ba re “His day is done”
Ge e le gore ke ya yo Godimodimo thato gona go lokile
Ikhutše wena kgoši, kgole ke mo o tšwago
Ikhutše Tata robala wena Madiba
Go fedile re tla amogela, seo se sa felego se a hlola
Robala ka khutšo Kgoši