Ntliziyo yam ndikhaph’
isende le ndlela
Ndizikhoth’amanxeba
Ndilila ndizosule
Ndigixa ndizigutyule
Wen’ uligorh’ elinamandla

Ndakhele phezu kolwalwa
Imimoy’ibhudl’ ibhudl’ idlule
Yima mthi uthi gomololo.
Izichotho zifika zidlule

Izitshingitshane zitshaluza
zigqithe ndisamile
Qhaw’elinamandla
Gorh’elizikhoth’amanxeba
Ndigqushalaza ndisiya.

Wena womelele
Wena ulikroti
qina nto yakuthi qina
ungangevezeli amadolo
Kuf’ayayo kakade.

Umntu wangaphandl’ uyadinwa
Kodw’owangaphakathi
uya esomelela.
Ntliziyo yam ndikhaphe
Nyawo zam ndibeleke