Gare ga mpa ya mosegare khwiting ya lepelle
Tlase ga sehlare e le nonyana tše pedi wa boraro yena mpheyane
Ba be ba eja monate wa lehlakore la lerato difahlego di ela lethabo
Go retwa bobotse bja lekgarebe
Moyana o le wo bosana wa go hlabahlaba
Ka gare ga meetse ba bona baratani ba mmapale
Ba re go tonya goba go fiša tšhiritšhiri
Ba re o kgošikgolo ke tla go khunamela
Ba re o letšoba o kganya boka gauta
Nonyana tše pedi ke ra bona baratani
Bao ba letetšego go ba banyalani
Palamonwana le dikuku di letilwe re tlile go nyanyatha