A ke gona o re ke mphenya tshilo?
A ke gona o re ke kgomotse kudu?
A ke gona o re ke setlaela?
Nkarabe mogwera.
Nnete a e rone nta.
O be o le mogwera waka,
Mayele ka moka re bontshane,
Fela wa kgatha goya boratapelo.
Ee, go bjalo.
Le ge o ka sikinya hlogo,
Ke be kego tsea bjalo ka mogwera,
Wa mmakgonthe yo a nthatago.
Nka se tsoge kago lebala.