Ngisemhlabeni lohlabako elubhubhini,
Ngisemhlabeni lowakhiwe ngetindvonga tesikhashane,
Tiyantengantenga tindvunga tawo,
Atipheli tinhlupheko tawo.

Ngiyahlupheka kunaw’ mhlaba,
Inyama yam’ idvubutekile yanela,
Ihlushiwe ngakhatsala,
Ngifuna kumuka ngiy’ ekhaya nyalo,
Kantsi utawungilandza nini?

Ngilindze ngaphelelwa litsemba,
Sala uvelana nami ungilandze,
Ngiyophumula nabokhokho bami.