Ewe ndizamile
Ewe akumnanga
Ewe kulukhuni
Kodwa ndizamile

Ndizamile ukukubonisa
Indlela obaluleke ngayo ebomini bam.
Ndizamile ukukubonisa
Indlela endikuthanda ngayo.

Xa ndingasadingeki
Ndizophuma
Xa ndingasadingeki ebomini bakho
Ndizothula

Ndizamile
Kuphele amagama
Kuphele amacebo
Kuphele amathemba
Kodwa okubalulekileyo
Ndizamile