Ndiwa ndivuk’ umhla nezolo
Ndikhasa ndimadol’ anzima
Ndibulaleka ndisebunzimeni
Bendisebezela zonk’ ezityhafisayo.
Benditshabhisa bendibek’ amabala.
Ndizamela wena mntwan’am!

Ilizwe nomhlaba zindiqobile
Ilizwe nomhlaba zindithez’ amandla.
Ilizwe nomhlaba zindomelezile.
Efama ndirhol’ ishumi lesheleni.
Ingumdlalo kandiz’ inene.
Ndizamela wena mntwan’am!

Max’ athile ndicing’ ukunikezela
Ndicing’ imfundo yakho ndomelele.
Ndisity’ imbadu ndinyamezele.
Ndifun’ ube ligqweth’ ube ngugqirha
Isifundisw’ esiphum’ izandla
Siphum’ entluphekweni sixhaml’ indyebo.
Ndizamela wena mntwan’am!

Ndifun’ ube yindod’ emadodeni
Isidima sam sobuyiswa nguwe
Inkxabiseko yam yobuyiswa sisidanga sakho.
Ubuntu bam bobuyiswa yimfundo yakho.
Ndizamela wena mntwan’am!

Ndacing’ intetho kaXhosa
Ath’ inkunz’ isematholeni
Ubuhlungu benyoka busemantshontshweni.
Bendifudula ndityal’ emfundweni yakho.
Ndilungiselel’ umhla kaxakeka.
Kaloku mn’ ithuba ndalivinjwa.
Ndizamela wena mntwanam!

Namhl’ uqhub’ imigrugra
Mzal’ ubetha ngezikatshiwo
Namhl’ unxib’ ezingayiwayo
Mzali lidlakadlaka ledlavu
Kakad’ ayincanc’ etholeni?
Ngamazw’ akwesayo nakwekwayo.
Avul’ inxeb’ elingunaphakad’ emzalini
Ilil’ intliziy’ ilil’ inyembezi zegazi
Ndizamela wena mntwan’am

Namhl’ ungumnt ebantwini
Ufunde wade wayityekeza
Ungcaml’ indeb’ enencasa
Kodw’ ulibel’ umdidiyeli wayo
Uhamba namanz’ omthomb’ angcwengileyo.
Ukhohlw’ amanz’ edam’ akusez’ imfundo
Ndizamela wena mntwan’am!

Uwabon’ ubumdaka nokungcola.
Uwakhuz’ uwababaz’ iingubo zamasele.
Walahl’ imbo yakho ngophoyiyane.
Ndingumzali nje ndingumzali
Bomi bakho busesandlen somzali
Zibhabha phezul’ amanz’ asezantsi.
Ndizamela wena mntwan’am!

Intetho kaXhos’ izalisekisiwe
Osel’ eyibethil’ akakayoji
Osel’ eyojil’ akakayityi
Ukant’ oyityiley’ uty’ ityala
Ndibulalek’ iminyaka
Mbulaleko yam yalilize
Ndizamela wena mntwan’am

Themba mqal’ uzakuginya
Isitalato sona sizuzile
Namhl’ ubona mn’ ubuqaba
Ubuqaba buzel’ isifundiswa
Ubuqaba buzel’ inkcuba-buchopho.
Ubuqaba bandinik’ ukunyamezela.
Ndazinza ndagxil’ emfundweni yakho.
Ndisakha, ndibumb’ isifundiswa.
Ndizamela wena mntwan’am!

Namhl’ uhl’ unyuk’ oku kwamaza
Uth’ ukwel’ ub’ uphesheya kwelwandle.
Bonke bakubon’ ubukhulu nobungangamsha
Walibala owona mthombo wamanz’ emfundo.
Wawutyeshel’ uwulahla kwesinomhlwa.
Ndizamela wena mntwan’am!

Xesha lembalela liyeza
Useza kubuy’ unxanwe
Xesha lendlala liyeza
Ukhetsekil’ usezakuba ngumhlobo.
Bek’ uyihlo nonyoko
Imihla yokuphila yokolulwa
Uzundikhumbule mntwan’am wakulungelwa.
Ndandizamela wena mntwan’am