Ngqo! Gqum ngwayi ndankqonkqoza ndavula ndangena
Kudala-dala ndigqunga-ngqunga ndinkqonkqoza ndigqiba
Akhomntu uvulay’usabelayo ndizode ndingene ndingena
Ngendlov’ingena selityhutyha sendityhoboza ndityhala ngesfuba
Kunini ndikhala ndiba is’khalo sosana siyahlaba kwathini zwe lomnt’
Ontsundu, ndicel’uchwechwiswa ndingcamle ubuncwane noba
Ngumva wecephe ndacela, ndicing’ucangcatha ndinkcunkce
Ndiqabel’eliqhina ntonje ndiswel’umkhomba ndlela
Ndivumeleni ndingene ndibethe ndichasanise
Ndicholachole inyewe zalomcimbi, ningandigqhebh’elingophiyo
Nqwa nogqoloma um’mi wokuqala, khanindiqhuqha-qhuqhe okwe
Qanda kwi komityi, izwi le ndoda engena nkomo alivakali ndoth’
Uze ndivakale kuthini, khahle ngo cele-phethe isisu sakhe side
Bucala, ndinike noba kuluhlaza ndiziphekele bayeke abalantwentwe
Ngezisu bengcathu ngemikhono, khanindiphicothe nindichwethe
Ndigocagocwe oko cwethe nomcelu, ndixakekile ndisisi nxada-nxada
Esimaxhaphetshu esixhaph’ikhaphetshu esixakwe nakuxukuxa ngako ke
Ndibamba ngazo zozibini Xhamlashe ngondinqwanqwada
undiqokelela okwenkunkuma
Kumtshayelo kakade inkwal’ephandelenye yenethole