Uyamemeza umamemeza phesheya komfula
Bheka olunenkume bayakulitheza
Abakuphimisayo ubuthi bemfezi
Abahambi ngezisu kodwa bangabakhohlisi
Bahleka nawe ubagade bayizimpisi
Ulwazi lwakho luyoba inyamazane
Bona babe amaphisi
Bagade omhlaba kawunoni
Vula amehlo
Umhlaba uwubheke ngawo womathathu
Ungavumi ukuphenduka umahamba ume
Vuka ubhukule uzithuntuthe
Ngolwazi uzifukule

Ngithi ungakhali ntokazi yami
Umhlane wami ubanzi kuhle kwenkonjane namanzi
Phela wena ngifuna ukhule ujule ngolwazi
Ubalekele abafana bazokushiya unekiwe
Kuhle kwesinwazi esivuthiwe
Esiwela emhlabathini ongenakuthela izithelo
Ungawalalaleli amazwi abo agcwele inkohliso
Afika ezindlebeni athembise imfudumalo
Bakhohlise inhliziyo yakho bathi bazoyinika uthando
Ngicela uthokoziswe yilokho onakho
Ngicela ubekezele uzithibe
Ukhumbule akukho muntu wakhokhela inkomo amasi ewadla mahhala
Ubayeke abahleka wena ngokuzigcina