Kwezoqoqosh’ indlala ibophile
Ikati lele ziko
amashishin’ awile wambi avaliwe.
Izembe libekiw’ engcanjini yabasebenzi
umdal’ umncinci kuyagecwa kuyadendwa.
Abangekaqashw’ uvalo luyandyondya
Ithemba liphelil’ ingomso limfiliba

Intswela ngqesh’ inyukile.
Amaxabis’ axhumile
Uyancwin’ umzi wakowethu
Isingqala siyavakala
Inja ixakene nenkovu

Imek’ imaxongo
Kwezopolitik’ izimvo ziyaphaxulana
Amaqel’ aphikisay’ ahlabi khwelo
Inkal’ixing’etyeni
Abatyali zimali bafikelwa yintandabuzo
Kuqhawuka kuhlangana.

Urhwaphilizo luyabila ko hlohl’esakhe.
Kungumbhodamo bambi baxoza mphini wumbi
ukuzam’ ukuziphilisa.
Inene imali yingcambu yesono.
Isizwe sikhala isimbonono lurhwaphilizo
Ubugebengu bunyukile
Kugqum’ inkohlakalo