Kwenkwetla
Di tseni mosakong bjalo
Poo tse pedi tsa sakeng
Bjang bohwa la bo bono
A mo kgosa ka letswele le tee
Madi a fo fela godimo
A bowa a rothela fase bjalo ka pula

A ke mang e se Kwenkwetla
Ke ra yona maila go fenywa
Monna wa digobagoba mmeleng
Lentswe la gagwe la tau
La re go rora mosako wa tshisinyega
O mo kgositse ka tswele le tee
Monna a re ruthu selemo ya ba marega

A swara dithapo tsa mosako
A iphetha sefega kgareng
A retwa ke bathekgi ba gagwe
Ba mo opela magosi ba sa fetsi
Ba re ke ntwa dumela ntweng
Yago tshabe noga e hwile
Tsitsiripa yago hwa letswalo
E thupile sefoka ga bjale