Maupo ke a tamiša
Maupo makgaya mmele
Madi a ka mošate
Batho le hlago ngwana motswalwa dithabeng

Ka lentšu le ke re nkadime tsebe kgaetšedi
Se ithemiše hlogo Maupo
Wa ihlokiša boroko bošego
Go diregile go diregile

Se theeletše wa boraro motho
Gobane tša rena e be e le tša ba bedi
Nna mmapelo ke jele serati
Iteboge Maupo

Iteboge o mpetlile kgarebjana
Ke o ratile wa ratega
Ga se wa nthweša lefase magetleng
Molomo ke tla o pipela eng?

Ka lentšu le ke re phela Maupo
Re agišane wa mma
Ga se ra tshepiša motho go ba mmogo go iša lehung
Ditsebi di re seo se sa felego se a hlola

Ka lentšu le ipethe dikgara Maupo
Ga o lešaetšana o swana le ba motsana’ola basadi
Borutho bja lerato o mbogišitše mosadi
La gago le kweletše pelong

Mpheyane ke mpheyane se theetše tša pudi ya tsela
Ga re se swarane ka dipelo Maupo
Thato e be e le ya yo Godimodimo
O tseba yena se iše maswafo godimo

Maupo ka lentšu le hlola khutšo
Pelo o mphile ke a tshepa e boile e lokile
Ga se ka o swariša malwetši a dipelo hlola khutšo
Se itire lenaba wa thabiša dira

Go diregile Maupo o Kamogelo amogela
Hlalano ke sebe , Ee ke a dumela
Efela yo Godimodimo o tla re swarela
Ye taba le mereana e ka se thuše

Ge e ba o kgopišegile se mphoše ka mantšu’mabe
Lentšu ga le boe Maupo o boa monwana
Poledišano e hlola khutšo
Ka lentšu le fodiša pelo Maupo

Segagešo se re monna ke thaka o a naba
E re ke nabe le nna Maupo
Se iphetole lešilu wa ja marapo a hlogo kudu
E ja puku o gole makgaya mmele

Ithate ka ge o ratile nna
A re se hlole ntwa Maupo
Gobane go tšwa ka madi ga o bose
Nna ka lentšu le ke itebogela go kopana le wena Maupo