Inzwi nto zoGcaleka!
Inzwi nto kaPhalo!

Yintoni kwathuleka?
Yintoni kwakhalwa ngentliziyo?

Kaloku zinto ndini nilahle ubunina,
Nilahle ukuzazi.

Akusanuki nephunga lwamahlathi,
Akusanuki nephunga lwenyibiba,
Aphi amahlathi?
Iphi iminyathelo? Sasala nendonga.
Luphi ulwamvila loBawo?
Iphi iNciba?

Nto zini ezi zileqa inkcubeko,
Kodwa azichubekanga?

Iphi ingqaka?
Xa iityhagi zizilolonga kwityiphu.

Aphi na amadoda?
Kwisisizukulwana esithetha isidoda singenabudoda.
Amadoda adoda isidoda ngamacici,
Acekisa icebo likaCanzibe xa ilanga lichasele, inene izakuqhambasela.
Eyokuba nguMntu,
Okanye umdlungu; sakuyicela ivuthiwe.

Kaloku banezangotshe ngobudoda kodwa imbonakalo,
Sii,
Ikhaba ngawo omane ukuphika.

Iiemere zaliswe zintloni,
Inene kunzima ukuzibiza ngendoda.
Ubudoda sisitshaba,
Yinto yokuthwalwa hayi ukwenziwa.
Ukutyapha, akusosafobe sandoda,
Umzi uzaliswe ngamadoda angenamaNtla.

Bathathe izimbo zaseNtshona,
Abaqiqi bazakutshaba seliyotshona.
Bazenza amagqobhoka xa ufuna ingqiqo,
kodwa bazazisa ngooPhalo.
Inene leyo indenza ndibenentaka,
Mhlawumbi ilihlo linokundishiya;
Ndixakwa zizimbo.

Unokuzibiza ngentombi,
Ube uswele ubuntombi;
Ndicela ukungab’ngumnt’ombi,
Konke oku kwenzeka ngenxa yeliso elibi.

Qgi qhaphu, akho Nkciyo;
Oomama bethu basenzela amasiko sikhulelelwe;
Basibiza ngentombi.
Akho nto imbi,
Isazela sinyulu,
Xa amabele elodla umhlaba;
Kaloku baqale ngokunxiba njengohlanga,
Bacinga eyokuba baboMhlanga.
Akunakukhwanqiseka, kaloku izimbo ngamakhanka;
Bokha izikroba ngalemfundo yabo yofudo.
Bayitya iluhlaza, ngubani ozogxeka;
Isiko baligxobha-gxobhile.

Kaloku ooKhawuta abasekho,
Ngoku kukhala inyengane;
Andisoli nohodoshe angakhala.

Amakhanka ayakhonkotha akho mnqandi,
Hamb’jonga inkomo ziyabaleka,
Hamb’yolima iphango lizibika indawo,
Hamb’yozibalula nobulumko isizwe siyatshaba.
Nize nindibize xa iliso lindishiyayo,
Nize nindibize xa amathende andishiyayo.

Ndimi Ntyu.