Ibhongo lam ukonwaba kwam
Andikhathalele buhle besakhiwo
Ndithand’ukuma
Kweendong’endizibiz’ikhaya
Ndithand’indawo esiqundana
Kuyo silusapho

Ukufudumala kunye neentsikelelo
Uthando lukhon’ekhaya
Ingqeqesho ikhon’ekhaya
Ndicand’amathafa neenduli
Lona ndilifulathel’iminyaka
Ndibuye ndize ndingento

Ndinezivubeko zelizwe
Ndibethakel’eluhambeni
Kodw’ekhaya ndamkelekile
Wona loomasango avuliwe
Ibhongo lam! ikhaya lam!

Bendinenyembez’ekhaya zosuliwe
Bendigodol’ekhaya ndambathiswa
Xa ndinekhaya ndinobomi
Ndinesibane esilukhanyis’ebumnyameni