Naba maoto rego fagollele.
Ga-Molepo o ka solela,
E beile a re re ba re.
Ke lefelo lago dikanetswa ke ditaba,
Fao Lebopo le bo magoboko ba leng gona,
O se a rago sebela,
Gobane o tlaba o setsa.
Hlwaya tsebe bana ba thari ye ntsho.
Molepo re bana ba motho o tee,
Re kgokagane ka lehuto le tee,
Tshilo re sila re le mmogo,
Saka re ja ka moka,
Ra khura ga mpana palega.