[Sibona uSipho ehleli noNontle kwidawo ebebebizelane kuyo.]

Nontle: Uthini?(elume enjeni)

Sipho: Nontle, you know I love you. My dad wants me to marry Aphile.

Nontle: So?

Sipho: So in December I’m getting mar…

Nontle: (emvala ngamazwi) Sipho ndikunqenelela intlanhla. Andifuni nto yokwenza nam nawe. Bendisazi kakade ukuba uzotshata abafana nawe. (ekhala uya emotweni afike ayivuthulule)

Sipho: Nontle, Nontle (eleqeka) Listen to me! I will marry you… (abe sele ehambile uNontle)

[Kungo-December. Lusuku lomtshato kaSipho noAphile,kugcwele kuyilonto. Andithethi ngabantu abadlangovela kumabonakude yityityityi. Indlela ide yavalwa ngenxa yalomtshato. UNontle waswelekelwa nguGogowakhe phakathi nje apha enyakeni. UNontle yena ngolusuku usesibhedlele uyokuzala. Nanjengoba emvako komngcwabo wahamba waya kwelase-EL ngoba esithi akafuni uSipho azi uba ukhulelwe kwaye umntwana ngokaSipho. UNontle wayekwenziswa oku kukuba ebona amaruruzelelo namabhongo kuloSipho keyena wathi akafuni kuchitha umtshato kaSipho wabe sele eyozihlalela eEL.]

(Kutshatisa umfundisi uNdumiso.)

Ndumiso: Aphile landela lamazwi. Sipho ndiz’obanawe ebubini nasebuhleni,

Aphile: Sipho ndizabanawe ebubini nasebuhleni,

Ndumiso: Ndizakuthanda wena wedwa, soze ndakuphoxa.

Aphile: Ndizakuthanda wena wedwa, soze ndakuphoxa.

Ndumiso: Sipho landela lamazwi: Aphile nkosikazi ndiyakuthanda.

Sipho: Aphile nkosikazi ndiyakuthanda.

Ndumiso: Ndizobanawe ebubini nase bumnandini. Akekho ofana nawe.

Sipho: Ndizobanawe ebubini nasebumnandini. (alibale u ‘akekho afana nawe’ kodwa kungabikho mntu uqaphele lonto.)

Ndumiso: Ingaba ukhona umntu ofuna ungaqhubeki lomtshato? (ebhekisa eluntwini) Ukuba akakho sele ndangasibiza esisibini ngomyeni nomfazi.(kuyiyizelwe)

[Kudlule onyaka abalishumi elinesihlanu. USipho noAphile abafumani bantwana. Kodwa simbona ngoku sele ekhulelwe. Nanje ngoba ekhulelwe akasayi emsebenzini ngoba inyangazakhe zozala zisondele. Wasweleka uNosive. USizwe uhlala apha kwaSipho. Sibona uSizwe ehleli nomakoti wakhe uAphile, igama lase mzini ngu Awakhe.

Awakhe: Tata kaSipho ndisaya edolophini.

Sizwe: Uthe nje unyana ungayi apho. Uzakuphathela yonke into oyifunayo.

Awakhe: Mna andivi ngonyanakho, futhi andisosigulani ngaphuzulu.(amshiye kanjalo)

Sizwe: (ezithethela yedwa) Heyi ingathi apha umntu waziqhwayela ilitye eline mbovane. Lomtwana uyiqhelile lento yogada uSipho xa ehamba naye ahambe.(enikina intloko) Akasayi nasenkonzweni. Uzimele ngesisisu kodwa akahambi uyalibenga apha.

***

Yitsho: Inoba unjani umtshato KaSipho no Awakhe?