(Mesong, Mokgatla o gotsa mollo, mogatsagwe Mpiletseng, o hlwekisa lapa)

Mokgatla: (wa mo gwelela) Mogatsaka, Mpiletseng!

Mpiletseng: Ee, kea tla (o lahlela le swelo fase, wa ya)

Mokgatla: Mogatsaka, gape ka gore yalo ke itokisetsa gotswa.

Mpiletseng: Bjalo mogatsaka goreng o sa tsee meetsi, o nwang kua modisong?

Mokgatla: Aowa meetsi, nkere lehono ke disa kua kgauswi le letamo Ga-Rampheri.

Mpiletseng: Bjalo o nwa meetsi a le, gape a hlweka a le mogatsaka.

Mokgatla: Mogatsaka rena reno nwa.

Mpiletseng: leno nwa (wa kgotsa) a ke gona lere tshila a e bolaye?

Mokgatla: (wa mo lebelela) Aowa.Nkere meetsi e noba meetsi naa.

Mpiletseng: Ee a ke gane.Eupsa o tlamegile go nwa a go hlweka mogatsaka.

Mokgatla: Wa kwagala moo, fela e re pele ke ema ke sepela mpotse moo.Bjalo o reng ka taba yela?

Mpiletseng: (a mo gerula) ke taba efe?

Mokgatla: (a bolela kago dikadika) Kgomo tse ketse dintshi, kgane ao…

Mpiletseng: (a mo tsena ganong) Nke o bolele taba phaa o tlogela go mpotsa ka kgomo tse dintshi.Kere ke taba ya eng?

Mokgatla: (wa ema, o tsea sefepi, a sepela) mogatska ke tshabetswe e nako.Ke tlare go bowa ratla ra e bolela.

Mpiletseng: Golokile.

Mokgatla: (o bolela a nnosi, a ntse a sepela) Gabotse mosatsana woo onale meriba.Ntsebe gore ketlo dirang.

***

Ebe o nagana ke hobaneng mpiletseng asa tsee metsi ka ntlong?