Lehono ke letsatsi lago bona bagolegwa.Tamarisi le Matome ba tlile go tlo bona Lesodi

Tamarisi: (A lebelela Lesodi ka mahlong) Gabotse mpotse, lebaka ke lefe la gore o be kamo kgolegong?

Lesodi a homola tikano ya metsotso ye mbedi

Matome:(A mo lebelela le yena) Wena Lesodi kgane ao kwe yo mogatsago?

Lesodi a ngwaya hlogo ntle lego bula molomo

Tamarisi: Mpotse Lesodi, gape kego botsisitse.Kgane o homoletseng?

Matome o khunamisa hlogo fase, a phutha matsogo

Tamarisi: Agaa, a nyake go bolela lenna.A wa di bona Matome?

Matome: E le gore goreng a sago fetole ka gore o mogatsagwe.

Tamarisi: O tla tseba, go gongwe a ke sa le yena, nna ketla reng.

Matome: (ka boleta) Lesodi, mogatsago o bolela le wena hle, kgane ao kgone go bolela ka gore yalo?

Lesodi: (A bula molomo) kea kgona.

Tamarisi: Ee bjalo goreng o sa mphetole Lesodi?

Lesodi: (Mekgo a thoma gotswa) Botse kea itshola.

Tamarisi: Wa itshola, kgane bothata keng, gona o dirileng?

Lesodi: Mogatsaka ke a tseba gore taba ye e ka sego sware gabotse. Ke ka fao o bonang ke homotse.

Tamarisi: Bolela taba yeo. Kgane goba o tshaba Matome?

Lesodi: Aowa a se gore ke a motshaba. Eupsake kgopela a tswe nyana re sa le re bolela.

Matome wa ema, wa sepela

Tamarisi: Agaa, o sepetse.Mpotse, o dirileng se segolo?

A o nagana Lesodi otla botsa Tamarisi nnete?