Ndibonile ngamehlo wam izinto zobomi

Ndivile ngendlebe zam intetha zabantu ezinye zigwexa ezinye zakhuthaza

Ndikhe ndenza izinto zobuntwana

Bendingazi ngoba besendingu ntwaba

Ndazimanya nabantu aba balelwa kwizinto ezinga lugaga

Ndophula intliziyo zaba bandithandayo ndingaqondanga ngoba kaloku bendixabise izinto zelihlabathi

Lingenyani elithi izinto zehlabathi zezexeshana

Abantu bandithandela izinto endinazo bendicinga ngaba hlobo bam kodwa ndikhe ngezantsi isitya singcwele

Xa ungumntwana use ubhideke ungayazi nokuba yeyiphi elungileyo xa kuthiwa hayi kuwe ucinge kuthiwa ewe

Liyinene elithi funeka uba njonge abantu obasondelisa ecaleni kwakho, abona bantu banobungozi ngaba ubathembileyo

Xa ungumntwana ucinga njengo mntwana kwaye nendlela zakho zezobuntwana

Ukhe izihlobo kunabazali bakho kuba unecinga ezithi abaliqondi ixesha esiphila kulo. Alifani nexesha lakudala ubobuya ukhumbule kuthiwa, “Inyathi ibuzwa kwaphambili,” ewe amaxesha akafani. Kodwa uyayazi umzali izigaba umntwana andlula kuzo xa ekhula, lonto ikuqanda ungenzi mpazamo ozazi sola ngazo ekugqibeleni.

Xa ungumntwana ukhula unemi nqweno kodwa ngenxa yobunzima bendlela, uninzi luphela lunga fezekisanga iminqweno yabo, ngoba kaloku baqhathwe bubumnandi bobomi balibala ngezoqala.

Sikhula kumakhaya angafani, omnye umfundisiwe u-hayi kowabo kodwa ngenxa yofunda izinto zelizwe alahle lento ayifundiswe kowabo akhethe ezezi hlobo zakhe imfundiso wathi woku betheka lilizwe abuye athi akwaba ndadimamele. Amazwi wabazali bam hlawumbi ngendikude nobomi libe Lona ixesha lingekho ngecala lakhe

Abazali funeka bandlale idima enkulu ebantwaneni babo ewe umntwana uyaphazama kodwa abuye enze okulungileyo. Izinto ezinziwa ngabantwana zenza abazali baphelelwe ngamazwi wothetha ngoba kaloku akayazi uyiphu culephi ngoba lomntwana umkhulise ngendlela eyiya umaxesha amaninzi xa umntwana efika kwiminyaka eli 15, uye aqale abone izinto Obomi abone into yokuba ezizinto zithethwa ngabazali zimlibazisa ngobomi. Angaqondi into yokuba kukhuselwa yena ngoba isizwe libi iyaphenduka likundlakaze unde ungazazi nokuba ubuya umva okanye umbeka phambili

Sibona njee kukho abantwana abaninzi besenza inzinto ezinga lunganga kungenxa yolandela izinto zelihlaba bathi izinto abanga zaziyo nokuba bazaku phelelaphi nazo isimanga kulemihla siphila kuyo soze umntwana alandele izinto zokwenyani omnye unde afulathele ikhaya lakhe ngoba kaloku funa izinto zelilizwe akafuni ukuva uhayi wasekhaya.

Akhonto ibuhlungu ubona umntwana oselula xa ekhomba abantu wakhe wafunda nabo aba phumeleleyo ebomini mane Ene ntetha ezithi nabona lowana waye Funda nam esikolweni Abe yena ngelo xesha ezisola Kuba ndadi nyamezele.imfundiso zabazali inokuba ngendi ngude ndehlabathi nelam igama ngeli balelwa kuma Gama aphezulu

Unintsi lwabantwana luthathe amafa wabazali balitye nontanga kaloku kuthiwa ilifa ezidenge lityiwa zizi lumko lontetha injolise ekubeni xa une izinto abane nqonde ezi chutyiweyo kunawe bafike bazotya ilifa lakho okanye bazeze abacendisi bakho ibi injongo yabo inye kuku bhunqa imali yakho.

Iziyobisi zindlale indima enkulu kakhulu ekutshabaliseni ikamva lomntu omnyama andazi nokuba satshwatyulelwa isizwe sethu ngoba izi yobisi zisetyeziswa ngabantwana abase Lula kakhulu abaseze ngobuso. elizweni abane kamva eliqaqa mbileyo

Intliziyo ibali hlwili xa ucinga ixesha oli cithiyelo kwizinto ezinga kokhiyo amahlo angcwale zinyembezi.

Lento ungumntu idalelwe ikuba bayi phazama kodwa ivuke ilungise impazama zayo xa bukhe wona ngaphambili awu buyi phinde wone uye wenze oku lungileyo ukuxokisa intliziyo zabantu bukhe wabavisa ubuhlungu

Kuthiwa ngexesha bucinezeleke ngalo uyakuze ufumane ijabulo enku ngoba kaloku undlule kwizinto oqonda into yokuba noko ezi azigaga ngamandla wam kodwa ndi zoko yiswa ndide ndifike apho funa khona

Xa ukhula ubana bantu onjonga kubo ubene nomfanekisa nqondweni wokuba nam ngenye imini ndoze ndifane nala bhuti okanye la sisi uthile

Indlela ocinga ngayo xa ungumntwana ekubeni ufuna ukuba yintoni ungakwazi ukuba yilento funa kuba bayiyo kwaye uyifake enqondweni into yokuba ndizo phumeleleyo ewe zikhona iziphazamisi kweli hlabathi kodwa funeka iqonde kwizinto ezibalulekileyo.

Yiyo lonto xa fikelele kwisigaba sokhula funeka izinto buzenza ungumntwana ungazenzi eku khuleni kwakho andithi uye ufunde kwimpazamo zakho. Unintsi uye lubone into yokuba lendlela ndiphila ngayo ayiyo, mandilungise indlela zam.

Ndichule unyathela ngoba kuthiwa inyawo olungxamayo luyayi bhunda indlela

Yilanto xa sele ufundile kwi mpazamo zakho uzixelele into yokuba andisoze ndiphinde ndilandele icebiso zabantu umntu ungu lahlekisi kwaye ukhethe abantu ofuna philisana nabo ebomini ungathathi wonke umntu umenze isihlobo sakho.

Xa ukwisigaba sobudala funeka ukwazi ukohlula phakathi ko-hayi no-ewe uyazi izinto eziza kuqala

Funeka uthathe undima uku eku phuculeni uboni bakho unga xomekeki ebantwini kaloku Umntu yakwazi ujika angathethi lanto beyithetha izolo.

Xa wenze impazamo uvume ewe ndonile kodwa ngoku ndifundile kwi mpazamo zam

Eyona nto balulekileyo ebomini kukufunda kwi mpazamo zakho kodwa ungaphindi wone ngoba kaloku xa uphinda wenze ezazinto okuqala.

Funeka uzixelele into yokuba lento abantu bacinanga asoz ndibeyi ndizobayiyo nokuba kundi thathe iminyaka eminzi uku fikelela apho ndifuna Kuba khona ndokwenza njalo ngoba ndine themba nokholo lwennto yokuba iminqweno nama pupha ama azofezeka nokub kinina nam

Ngoba mna ndiyakholwa ukuba konke kuzokwenzeka

Xa undlulile kwisingaba sobuntwana zibona kalise andise nguye umntwana ndakwazi uzithathela izigqibo kwaye ndizimele ngaphandle koxelelwa kuba mandenze ntoni ngexesha elithile.

Ngundliwa ngokuthiwa xa ukhula izihlobo okanye ontanga bakhe baye bechuthakala banga fani ngela xesha usekhula okanye ngela xesha busenza okunga lugaga

Xa ukhula uye ufumanekise ezinye zezinto ubuzithanda ngoku bungu mntwan awusena mndla wazo.

Uzongene ngoku nezinto ezizakwakha ebomini. Bakho awusahoyanga noku xatyiswa ngontanga bakho

Injongo zakho ngoku zezokuba mawu phuchule isiqu sakho ubengumntu oncono nakunga phambili abantu abaninzi abaluthandi utshitsho olwenzeka ebantu

Kodwa funeka uzixelele abantu bazohlala bethetha kaloku imoto ehambayo ikhonkothwa zizinja.

***

Sixelele: Kutheni ukhula kubalulekile?