children
children455 titles
Manu and the Lion
Author
Mozambican folktale
Language
English
Isipho sikaBaba sosuku lokuzalwa
Author
Ann Walton
Language
isiZulu
Isipho sikaTata sosuku lokuzalwa
Author
Ann Walton
Language
isiXhosa
’n Verjaardaggeskenk vir Pappa
Author
Ann Walton
Language
Afrikaans
A birthday present for Dad
Author
Ann Walton
Language
English
Lazy Little Brother
Author
Clare Verbeek Mlungisi Dlamini
Language
English
Bhuti Rabbit’s boring day
Author
Helen Brain
Language
English
Usuku lukaBhuti Mvundla oludikayo
Author
Helen Brain
Language
isiXhosa
Letsatsi le bodutu la Abuti Mmutla
Author
Helen Brain
Language
Sesotho
Usuku olunesizungu lukaBhuti uNogwaja
Author
Helen Brain
Language
isiZulu
Letšatši la Buti Mmutla la bodutu
Author
Helen Brain
Language
Sepedi
Boetie Konyn se vervelige dag
Author
Helen Brain
Language
Afrikaans
Man with a serious problem
Author
Ursula Nafula
Language
English
Mogwera wa makgonthenthe
Author
Jude Daly
Language
Sepedi
Die beste, beste maat
Author
Jude Daly
Language
Afrikaans
The best, best friend
Author
Jude Daly
Language
English
Oyena-yena mhlobo ndimthandayo
Author
Jude Daly
Language
isiXhosa
Umngani omkhulu ukudlula bonke
Author
Jude Daly
Language
isiZulu
Motswalle wa nnete, wa hlooho ya kgomo
Author
Jude Daly
Language
Sesotho
Seterata se tswang pele lefatsheng
Author
Kirstin Hartmann
Language
Sesotho
Mmila o mokaonekaone lefaseng
Author
Kirstin Hartmann
Language
Sepedi
Die beste straat in die wêreld
Author
Kirstin Hartmann
Language
Afrikaans
The best street in the world
Author
Kirstin Hartmann
Language
English
Esona sitalato sigqwesileyo ehlabathini
Author
Kirstin Hartmann
Language
isiXhosa