Search

Isiphazamiso

AUTHOR: Maire Fisher

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: isiXhosa

This has been rated:

Utata kaThuli uMoses uququzelela ugwayimbo xa umhlobo wakhe omdala uMpumi enxibelelana naye ngesiquphe malunga nomsebenzi wokuba yimanejala. Usapho lumenyelwa ekhayeni likaMpumi eliphucukileyo, kwaye uThuli udibana nonyana wakhe uSebastian. Aba babini banomtsalane omkhulu omnye komnye. Kodwa ingaba kukho nto ingaqondakaliyo na engasemva kwalo msebenzi, kwaye ingaba iza kuchaphazela uThuli noSebastian?

This story is available in English: Sabotage

One Response

  1. Where do i found this story in english language?

    Frank M. Kadango
    19 May 2015 at 17:00

Leave a Reply