ISAHLUKO SESINE 

“Sinesipho ,(mzukulu wam omncinci phakama wenze umsebenzi wam kubi phandle, kuzochitheka igazi ukuba awukhawulezi ufumane indlela,” watsho uGogo ka Sinesipho ephupheni.

” Makhulu andide ndikhanyiseleke malunga nomfo ekufuneka ndimcedile ndenze njani?” Wabuza uSine.

“Thandaza mzukulu iya emlanjeni uyofumana khona impendulo, waphendula uMakhulu,” wothuka uSinesipho ebile xhopho kukothuka).

Ngentsasa elandelayo uVusumzi no Themba bavukela kubantu belali bebaxelela nge Kliniki azakuyakha uVusi, bonwaba kakhulu abantu belali ukuva ezondaba.

“Mfowethu omncinci ndenze njengesicelo sakho, lo ngu Mnumzana uGabha umphathi wolutsha unombutho apho afundisa khona ulutsha ukwakha,” watsho uThemba.

“Bhota mnumzana ndavuya ukwazi,” waphendula njalo uVusi embamba isandla.

“Molo nakuwe mnumzana nakum ngokunjalo, watsho u Gabha. uGabha nguye neqela lakhe abakha isikolo esi sitsha apha elalini,” wongeza ngelitshoyo uThemba.

“Ndingavuya ukuba ninokwenza umsebenzi omhle nakwesi isakhiwo, ngokuba sizokwenza owona mehluko kwilali yethu,” watsho uVusi.

” Ndiyathembisa ndizakwenza njalo nyana,” wamqinisekisa uGabha.

“Ndimthembile noko wangqina uThemba.”

“Ndikuthembile kaloku wena bhut’omdala,” watsho uVusi.

“Vusi ungabheki kodwa nanku uSinesipho ulapha,” watsho uThemba.

“Hayi mfowethu uyayazi nje ukuba soze ndindabheki,” waphendula ngelitshoyo uVusi ebheka njalo apho agilene namehlo ka Sine owakhawuleza wawa balekisa amehlo akhe.

“Mhlobo wam nakuyana uVusi yhoo! Xolo shlobo kodwa umuhle uVusi akasenguye lowa Vusi simaziyo,” watsho uThenji ebukeka emangazekile.  

“Akukho sidingo soxolisa sihlobo akhonto indidibanisa no Vusi kakade,” waphendula njalo uSine.

” Hayi mhlobo wam ungalinge undixelele ukuba asizokuya uyobulisa, futhi wena no Vusi kufuneka nithethe,” watsho uThenji, emtsala ukuya kuThemba.

” Nkosana, no Mnumzana uVusi , wabulisa uThenji. Molweni Nkosazana,” waphendula uThemba emthentsho ngamehlo uThenji enalo noncumo olunqadwa zindlebe.

“Ndandicinga awusoze ubuye Vusi, koko wamkayo ungazange utsho nakubani na,” wongeza ngelitshoyo uThenji.

” Ndiyayazi Thenji kodwa ndibuyile ngoku, ndavuya ukubona ukuba nisaphethene kakuhle,” waphendula ngelitshoyo Vusi engalisusi iliso ku Sine.

“Nathi savuya ukubona usaphila,” watsho uThenji.

“Sinesipho singathetha? Wabuza uVusi. Akhonto ndifuna ukuyithetha nawe mna,” wathendula rhabaxa uSine ebonakala enomsindo.

” Ndiyacela Sine ndathembisa andizokuthatha xesha lide, wacenga uVusi.”

“Uzokumamela wena vusi suxhala Nkosana masikhe solule inyawo,” wangenelela uThenji entsala uThemba ngesandla. Hayibo Thenji!! Wakhuza uSine efuna ukuladela.

” Uthe engekahambi uVusi wambamba ngesandla. Ndicela undimamele Sine, wacenga uVusi emjonge emehlweni.”

” Ungathetha ndimamele, waphendula ngelitshoyo uSine. Bendicela solule inyawo siye emlanjeni kungcwele kulendawo sikuyo,” wamcela ngelitshoyo uVusi.

” Bathi xa befika emlanjeni bahlala phantsi ematyeni,” wabe uVusi ejonge ku Sine.

Uyakhumbula usuku lokuqala ndikucele ukuba sidibane apha, imvula igcugcuza ndakulinda yade yayeka inethele kum, wathi xa fika wafika ndimanzi toxo yimvula undihleka?” Wabuza uVusi emthe -ntsho ngamehlo agqamgqam emehlweni.

” Soze kaloku ndililibale olosuku,” waphendula uSine encumile.

“Ndaqala apho ukubona ukuba ndakuthanda, futhi akekho onofana nawe, ndalenza apho ilizwi lesithembiso sokuba ndakuthanda side siyokufa,” watsho uVusi embamba isandla

” Kodwa wasophula eso sithembiso Vusi, wanditshiya kule lali iminyaka ilandelelana ungakhange undazise okanye uvalelisa,” waphendula njalo uSine ngelizwi elingcangcazelayo esusa zandla zakhe waze wamnikela umva eso sula inyembezi.