Wena mama wami

Esikhathini sobungane

Wawungithanda ma!

Ngilele izimpukane zingikhotha,wawuhlezi uzishaya

Wena mama wami

Uma usugugile usumpunga

Amandla obusha bami ayoba lusizo nakuwe ma

Ngiyakuthanda mama

Uma ngilala noma ngivuka ngibiza elokho igama emthandazweni wami

Ngyafisa inkosi ingigcinele wena mama

Ngyafisa kube yimina oyofihla amathambakho ma

Wena mama

Wena qhawekazi lami