Ngizw’ isililo sowesifazane

Uyakhal’ uhewula kamunyu

Ugone indodana yakhe esithule

Uthi ubeziphilela ngokuthula

Benomyeni bebenezingane ezingu-54

Beziphilela kungonakele lutho

Becebile benothile bengaswele lutho

Imfuyo ibithè chithi saka

Okumbiwa phansi kuyi nala

Konakal’ ukufika kukaYurophu

Samamukela sambonisa ubuntu

Kanti inkunzi yesela umgulukudu

Wathath’ umyeni wami wamusa empini

Wathath’ amadodana namadodakazi ami

Wona wawayisa ekuthunjweni ebugqilini

Wathatha ngenkani ebesiziphilisa ngakho

Wena siliva, wena golide, wena oyela

Bakushaqile babelana bodwa

Mina nabantwana bami ngifile indlala

Baphoqelel’ izilimi zabo esingingazazi

IsiBhunu, isiFulentshi, isiPutukezi; nesiNgisi

Baqede badunga umndeni wami

Izingane zami zicwasana zixabana zodwa

Izwe lakithi beliyidlel’ eliluhlaza

Kodwa baliqothulile balijika ihlane

Manje sekukhal’ ibhungane

Akasenamnyeni ushiywe dengwane

Uyalil’ umama-Afrika ukhalel’ amandla akhe

Ukhalel’ umyeni wakhe owafela empini

Ukhalel’ abantwana bakhe abasekuthunjweni

Uthi uyajabula wena owesifazane ongazalanga

Wena ongabazi ubuhlungu bokuhelelwa

Uyalil’ umama-Afrika ufun’ ukuthula

Ucel’ uziso kunoma ubani ongamtakula

Ukhalel’ amandl’ omnotho wakubo

Abebeziphilisa bezondla ngawo

Uyalil’ umama-Afrika uthi uyadela wena owesifane

Ongabazi ubuhlungu bokuthathelwa umyeni

Ongabazi ubuhlungu bokuphucwa izingane ngenkani

Izifo ngapha, izimpi nendlala ngapha

Konke makanye kanye kuqakisana ngaye

Uyalil’ umama-Afrika uthi mayè kuye

Laze lanzima leli joka elibekwe kuye

Njengembokodo uzobekezela uzoqina

Bazokhul’ abantwana noma kunzima

Bayomsul’ lezi zinyembezi zosizi

Ekugcineni uyojabula athi ukuzal’ ukuzelula!

ibhalwe ngu:

Sthembiso Sydney Msezane